Львівський філологічний часопис

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

ISSN: 2663-340X (Print), 2663-3418 (Online)

Випуск № 8 / 2020

Випуск 8 2020

Випуск № 8 / 2020    

Завантажити

Титульна сторінка    

Завантажити

Зміст    

Завантажити

Афоніна І. Ю.

ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ЖІНОЧОГО МОВЛЕННЯ У РОМАНІ ДАНІЕЛИ СТІЛ «ДАР»

Завантажити

Бабелюк О. А., Лах Д. Р., Коляса О. В.

СЛЕНГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЯВИЩ COVID-19 В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ ДИСКУРСІ

Завантажити

Бумар К. С.

ЛІНГВОКУЛЬТУРНА АДАПТАЦІЯ ВУЛЬГАРИЗМІВ В УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ СУЧАСНОЇ ІТАЛІЙСЬКОЇ ПРОЗИ

Завантажити

Буренко Т. М., Федорова Д. О.

ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИГУКІВ У СУЧАСНОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ ГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Завантажити

Веремчук Е. О.

ЕТИМОЛОГІЧНА ВМОТИВОВАНІСТЬ ВЕРБАЛІЗАТОРІВ АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ ЕТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ DUTY / ОБОВ’ЯЗОК

Завантажити

Гірняк О. Г.

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ У МЕДІЙНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ

Завантажити

Глущенко О. В.

ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕСКРИПЦІЙ ОДЯГУ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Завантажити

Губич П. В., Голоборода Т. П.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ СЛЕНГУ В АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТВОРАХ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА ПРИКЛАДІ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО СЕРІАЛУ «КІСТКИ»)

Завантажити

Добровольська Л. В., Ануфрієва Н. М.

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ESP У ПОЛІКУЛЬТУРНИХ ГРУПАХ УНІВЕСИТЕТУ

Завантажити

Дроздовський Д. І.

МІСТЕРІАЛЬНИЙ ЖАНРОВИЙ ПАТЕРН РОМАНУ “THE TRUTH ABOUT THESE STRANGE TIMES” АДАМА ФОУЛДСА

Завантажити

Дружинець М. Л.

СОЦІОФОНЕТИЧНИЙ ОПИС МОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ РЕСПОНДЕНТІВ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ: ВОКАЛЬНА ОРФОЕПІЯ

Завантажити

Карпенко М. Ю.

ЛІНГВАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВІЮВАНЬ ДЛЯ ЗМІНИ ВІРУВАНЬ В НЕДИРЕКТИВНОМУ КИТАЙСЬКОМОВНОМУ ГІПНОЗІ

Завантажити

Кійко С. В., Пинтюк Є. С.

ТЕЗАУРУСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ АРХІТЕКТУРИ І БУДІВНИЦТВА

Завантажити

Кирилюк О. Л.

ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ЗАХИСНИКА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

Завантажити

Ковалевська А. В.

РЕАЛІЗАЦІЯ СУГЕСТИВНОСТІ В СЛОГАНАХ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ: ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ

Завантажити

Колісниченко Т. В.

ЦІННІСНИЙ СЕГМЕНТ МЕТАКOНЦЕПТУ TOURISM: ПАРЕМIЙНИЙ ПРOФIЛЬ

Завантажити

Красуля А. В., Турчина М. В.

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Завантажити

Любимова С. А.

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ «АМЕРИКАНСЬКОЇ МРІЇ» У ЖІНОЧИХ СТЕРЕОТИПАХ МЕДІА-ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ «ГЛЯНЦЕВИХ» ЖУРНАЛІВ)

Завантажити

Маслова С. Я.

СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ОДИНИЦЬ РОЗМОВНОЇ ЛЕКСИКИ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ КІНОДИСКУРСІ

Завантажити

Ніколенко О. В.

ЕМОЦІЙНИЙ КОНЦЕПТ HAPPINESS В АНГЛІЙСЬКИХ ПРІЗВИСЬКНИХ НОМІНАЦІЯХ

Завантажити

Нестерук С. М., Залевська О. А., Залевська А. Є.

ГНОСЕОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ПЕРСОНАЖІВ У РОМАНІ АНДРЕАСА ЕШБАХА «ВІДЕО ІСУС»

Завантажити

Новікова О. О.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗМЕЖУВАННЯ ВСТАВНИХ І ВСТАВЛЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Завантажити

Родчин З. Я.

ПУБЛІЦИСТИЧНІ ПОСИЛИ В РОМАНІ-ЕПОПЕЇ ВІКТОРА ГЮГО «ЗНЕДОЛЕНІ»

Завантажити

Сеник Г. І., Кубишкіна К. І.

ЛІНГВІСТИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ НА БУКОВИНІ В НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ МОВНОМУ ПРОСТОРІ ХХ СТОЛІТТЯ

Завантажити

Смаглій В. М.

ГРАФЕМА ЯК СКЛАДОВА МЕДІАЛЬНОЇ ЗОНИ КОНЦЕПТУ SPEECH

Завантажити

Стовбур Л. М.

СЕМАНТИЧНА ДИСТРИБУЦІЯ БІАСПЕКТИВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Завантажити

Темник Г. Д., Сорока О. Б.

ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЇНОЗНАВЧОГО ПІДРУЧНИКА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Завантажити

Тиховська О. М.

ЕТНОАРХЕТИПНА СЕМАНТИКА ОБРАЗУ ВОВКУЛАКИ У ФОЛЬКЛОРІ ЗАКАРПАТТЯ

Завантажити

Холявко І. В.

ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВНОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ МОВОЗНАВЧИХ НАУКОВИХ СТАТТЯХ

Завантажити

Черненко О. В.

ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНОСТІ У КОНФЛІКТНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Завантажити

Черниш О. А.

МІКРОРІВНЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО БАГАТОМОВНОГО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА

Завантажити

Швець М. А., Павлович Т. І.

МОВНЕ ВИРАЖЕННЯ АНТРОПОМОРФІЗАЦІЇ РОСЛИН ТА ТВАРИН НА СТИЛІСТИЧНОМУ РІВНІ У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМАХ

Завантажити

Humeniuk N. H.

THE DISCREDITING OPPONENT TACTICS IN THE UK PRIME MINISTER QUESTION TIME DISCOURSE, 09.04.19

Завантажити

Mykhailenko V. V.

DESIGNING STRATEGIES OF TEACHING SIGHT TRANSLATION

Завантажити

Popeliuk V. P.

ON THE PROBLEM OF RENDERING RUDYARD KIPLING’S INDIVIDUAL STYLE IN TRANSLATION

Завантажити

Sydor A. R.

LINGUOSTYLISTIC FEATURES OF FUNCTIONING FRENCH YOUTH SLANG

Завантажити

 

АНОТАЦІЇ

Завантажити