Львівський філологічний часопис

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

ISSN: 2663-340X (Print), 2663-3418 (Online)

Приклад оформлення статті

Приклад оформлення статті

УДК 811.111: 801.8: 82.09: 81’322.5

 

ГРАФІЧНА ФОРМА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
КРІЗЬ ПРИЗМУ ГРАФІЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

 

Білецька Олена Василівна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри практики англійської мови

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, Україна

 

Резюме від 250 до 300 слів.

Ключові слова: форма, зміст, графічна лінгвістика, візуалізація, нова графічна форма, постмодерністський художній текст, традиційний художній текст.

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та обґрунтування її актуальності. Стрімке поширення нових цифрових, електронних та комп’ютерних технологій, зокрема «повсюдне домінування Інтернет ресурсів» (Бусел, 2005)…

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ, Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.

 

REFERENCES

1. Busel, V.T. (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv, Irpin: Perun [in Ukrainian]

 

GRAPHIC FORM OF POSTMODERN TEXT THROUGH THE PRISM
OF GRAPHIC LINGUISTICS

 

Biletska Olena Vasilivna

Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer at the Department of English Practice,

Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko

Str. Ivan Franko, 24, Drohobych, Ukraine

 

Резюме англійською мовою від 250 до 300 слів.

Key words: form, content, graphic linguistics, visualization, new graphic form, postmodern text, traditional text.