Львівський філологічний часопис

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

ISSN: 2663-340X (Print), 2663-3418 (Online)

Про видання

Про видання

Рік заснування: 2017.

Тематична спрямованість: актуальні проблемні питання різних галузей філології, новітніх методів викладання мов та літератур світу в контексті міжкультурної комунікації.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, німецька, польська мови.

Засновник і видавець: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2663-340X (Print), 2663-3418 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 22916-12816 Р від 12.07.2017 р.

Фахова реєстрація: Науковий журнал «Львівський філологічний часопис» включено до переліку наукових фахових видань (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 035. Філологія відповідно до Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4). 

Науковий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Головний редактор видання: Бабелюк О. А., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри технічного перекладу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

До складу редакційної колегії журналу входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн. Редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.